Algemene verkoopsvoorwaarden Sesam Events Comm. V.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden staan onder de Algemene Voorwaarden

 1. Voorwerp en tegenstelbaarheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: AV) regelen de verhouding tussen Sesam Events Comm. V. met maatschappelijke zetel te Langblok 20, 2260 Westerlo en met KBO-nummer 0539 963 663 (hierna: “Sesam”) en haar opdrachtgevers.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn deze AV van toepassing op alle door Sesam geleverde diensten en goederen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Sesam is slechts gebonden door de bepalingen van de door haar aanvaarde opdrachten, van de door haar gesloten bijzondere overeenkomsten en van deze AV. De toepassing van iedere andere bepaling is uitgesloten. Dit geldt meer bepaald voor elke schriftelijke of mondelinge mededeling of onderhandeling die dateert van vóór de aanvaarding van een opdracht.
Deze AV worden door de co-contractant aanvaard, welke ook zijn algemene voorwaarden zijn.

2. Offertes en budgetramingen

De offertes en budgetramingen gemaakt door Sesam zijn slechts indicatief en steeds herroepbaar. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 dagen, tenzij uitdrukkelijke afwijkende bepalingen vanwege Sesam. De offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de door de Opdrachtgever gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.

De offertes worden als aanvaard beschouwd wanneer de opdrachtgever per mail of brief bevestigt of via de digitale link die hiertoe wordt gezonden.

De prijzen van de offertes geven een benaderende raming. Ze zijn onderhevig aan de schommelingen van de lonen en prijzen die erin verwerkt zitten. Ze bevatten geen transport- en verpakkingskosten, die ten laste van de klant zijn en op wiens risico de goederen vervoerd worden.

3. Aansprakelijkheid opdrachtgever tot organisatie van een evenement

De opdrachtgever die een opdracht geeft, wordt verondersteld hiertoe gerechtigd en gemachtigd te zijn. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgevers en met uitsluiting van Sesam, de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en Sesam als de door hen geëngageerde producer, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste zoals onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, billijke vergoeding, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.

De organisator verklaart zich te schikken naar de wet betreffende het onderworpen zijn van evt. bijdragen aan de RSZ.

4. Totstandkoming

Een overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger van een offerte of bestek overeenkomstig artikel 2 van deze AV. Als de feitelijke levering plaatsvond vóór de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of diens bevoegde vertegenwoordiger, wordt de overeenkomst geacht te zijn ingegaan op de datum van aanvang van de feitelijke levering.

5. Bestellingen – annuleringen

Iedere bijkomende bestelling of werk zal aanleiding geven tot het opstellen van ofwel een door de opdrachtgever geschreven order, ofwel een orderbevestiging door Sesam. De annulering of wijziging, geheel of gedeeltelijk, door de opdrachtgever van zijn bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sesam. Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de eventuele reeds uitgevoerde prestaties, Sesam te vergoeden voor alle reeds gedane uitgaven en werken, inclusief de kosten gemaakt door leveranciers, alsook voor de winstderving op het niet uitgevoerde deel. Deze winst wordt forfaitair vastgelegd op 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Indien reeds een voorschot werd betaald overeenkomstig artikel 8, blijft dit verworven door Sesam in mindering van de verschuldigde schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever later dan een week voor het event annuleert, dan blijft het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Echter, indien opdrachtgever binnen het jaar hetzelfde evenement op een andere datum herboekt, dan kan de betaling van vorige factuur ingebracht worden als aanbetaling (na verwerking van evt. prijsstijgingen en aanpassingen) verminderd met een forfaitaire 25% van het oude factuurbedrag ter dekking van administratieve en andere kosten geleverd voor het oorspronkelijke evenement en eventueel verhoogd met toen betaalde annulatiekosten aan derden (zoals hotels, artiesten, …) en niet-recupereerbare andere gemaakte kosten.

Sesam heeft het recht een evenement eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt op te leveren voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van een evenement kunnen verstoren of wanneer het evenement om welke reden ook verboden wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden, of enige andere vorm van overmacht zoals omschreven in artikel 14. Sesam kan in deze omstandigheden tot geen enkele vorm van schadevergoeding gehouden worden. De opdrachtgever blijft in voorkomend geval gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten.

6. Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, worden de bepalingen met betrekking tot termijnen beschouwd indicatief te zijn. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Sesam nodig heeft om haar taak te volbrengen of vertraging in betaling van de afgesproken prijs en/of voorschot. Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot de annulering van de bestelling en/of de ontbinding van deze AV, noch tot de betaling van eender welke vergoeding. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering geen invloed hebben op een volgende levering.

7. Risico-overdracht – leveringen

Vanaf de aanvaarding door de opdrachtgever overeenkomstig artikel 4 vallen de risico’s ten laste van de opdrachtgever behoudens andersluidende bepalingen. De documenten, goederen, projecten, enz. … van de opdrachtgever die zich in het bezit van Sesam bevinden, zijn dit op risico van de opdrachtgever. Deze laatste vrijwaart Sesam uitdrukkelijk van om het even welke aansprakelijkheid, meer bepaald in het geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies door om het even welke reden. Sesam verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om het ontstaan van schade voor de opdrachtgever bij de levering en/of bewaring van documenten, goederen, projecten enz. te vermijden.

8. Klachten

Om geldig te zijn dient iedere klacht of weigering te worden bekendgemaakt per aangetekende brief, en dit binnen de 5 kalenderdagen na de levering van de goederen of de prestatie van diensten, en dit gericht aan het adres zoals vermeld in artikel 1 van deze AV. Indien de opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 8 kalenderdagen te lopen op het ogenblik van ontvangst van factuur. De afwezigheid van enige betwisting volgens voorgaande bepalingen brengt voor de opdrachtgever de onvoorwaardelijke aanvaarding van het geleverde product, de gepresteerde dienst en de factuur met zich mee. Het gebruik van een deel van de levering (goederen, diensten en/of prestaties) brengt in rechte de goedkeuring van het geheel met zich mee. De gebreken van een deel van de levering geven niet het recht aan de opdrachtgever het geheel van de levering te weigeren.
Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet tot naleving van de voorwaarden en betalingstermijnen.

9. Prijs en betaling

Alle prijzen in offertes, bestekken en /of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij hier door Sesam nadrukkelijk wordt van afgeweken. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod. Onze offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de aanwijzingen die de opdrachtgever geeft. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening naar evenredigheid met zich meebrengen. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling zal bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 4 van deze AV een voorschot betaald worden van 25% van het overeengekomen bedrag bij ondertekening en een volgende 50% vóór de start van het event en dit binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Sesam. Het saldo van 25% en eventuele extra kosten worden na het event gefactureerd en zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum.

In geval van niet-betaling op de vastgestelde vervaldag worden de verschuldigde bedragen, van rechtswege en zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vermeerderd met de verwijlinteresten conform artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarenboven zal de opdrachtgever een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn op het openstaande factuurbedrag – met een minimum van 500 EUR -, onverminderd de verwijlinteresten waarvan sprake in deze AV en de eventueel verschuldigde kosten, inclusief gerechtskosten. Bij gebreke aan betaling van het voorschot of het saldo zullen de diensten, goederen en/of prestaties door Sesam kunnen worden ingehouden als waarborg voor de verschuldigde bedragen. Het gebrek aan betaling op de vervaldatum maakt iedere andere schuldvordering op de opdrachtgever van rechtswege invorderbaar. Klachten zijn niet van die aard dat ze de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aangaande andere leveringen opschorten.

10. Opschorting en verplichtingen

Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om de verplichtingen voor de goede uitvoering van de aan Sesam toevertrouwde opdracht uit te voeren, ofwel de facturen te betalen overeenkomstig artikel 9 zal Sesam de uitvoering van haar verplichtingen kunnen opschorten zonder dat dit een ontbinding uitmaakt. Wanneer de verplichtingen van de opdrachtgever zijn uitgevoerd, zal Sesam vrij zijn de uitvoering van haar contractuele verplichtingen verder te zetten, zonder afbreuk te doen aan de eventueel door dit feit teweeggebrachte wijzigingen van prijzen en termijnen. Daarenboven, ingeval van geheel of gedeeltelijk voortduren van de gebreken waarvan sprake in de eerste alinea gedurende een termijn van 60 dagen na ingebrekestelling, zal Sesam deze kunnen beschouwen als in rechte ontbonden ten nadele van de opdrachtgever.
Indien er schade zou voortvloeien uit een opschorting, is Sesam hiervoor niet aansprakelijk.

11. Eigendomsrechten

De materiële eigendomsoverdracht van de overeengekomen diensten en/of goederen vindt slechts plaats nadat zowel het voorschot alsook alle resterende saldo’s, overeenkomstig artikel 9 van deze AV en indien van toepassing inclusief kosten en interesten, volledig betaald en ontvangen werden. Tot dan kan de opdrachtgever hier dus niet vrij over beschikken. De opdrachtgever blijft eigenaar van de materialen die het aan Sesam bezorgt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever zal m.b.t. creaties en materialen van derden – die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst – steeds de nodige toestemmingen bekomen en vergoedingen betalen (zoals bv. deze verschuldigd aan de collectieve beheersvennootschappen).

Alle ideeën, plannen, concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door Sesam al of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, zijn exclusieve eigendom. Zij mogen slechts worden worden openbaar gemaakt, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door ons is toegestaan.

Indien Sesam een idee, activiteit, dienst, concept, … uitwerkt op vraag van de opdrachtgever en deze neemt hier kennis van maar plaatst geen order, dan zullen de hieraan verbonden kosten wel in rekening worden gebracht zonder dat de intellectuele eigendomsrechten op deze ideeën, activiteit, dienst, concept, … overgedragen worden naar de opdrachtgever.

Het is Sesam toegelaten zijn creaties en beeldmateriaal van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst.

12. Verzekeringen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, gaat de opdrachtgever de nodige verzekeringen aan die verband houden met de overeenkomst zoals – zonder beperkt te zijn tot – de verzekeringen ter dekking van diefstal, schade aan of door materialen, de burgerlijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever, enz. Elke verzekering die door Sesam wordt aangegaan in het kader van de bestelling valt volledig ten laste van de opdrachtgever. Daarnaast sluit Sesam eveneens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.

13. Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Sesam slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van het niet conforme deel van de prestatie. De aansprakelijkheid voor elke andere vorm van schade volgend uit de relaties met de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. De opdrachtgever vrijwaart Sesam voor elke rechtsvordering vanwege derden betreffende de overgedragen en te gebruiken werken, documenten, informatie of elementen en hun inhoud. Niettegenstaande de betalingsmodaliteiten voorzien in artikel 9 van deze AV zal iedere vermindering van het krediet van de opdrachtgever het eisen van garanties of van een voorafgaande regeling rechtvaardigen, en dit vóór de uitvoering van de ontvangen bestellingen.

14. Overmacht

Worden over het algemeen als overmacht beschouwd, al de omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen, of nog, die een overdreven verzwaring van de uitvoering van Sesam verplichtingen teweegbrengen. Deze gebeurtenissen vrijwaren Sesam van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en geven haar de mogelijkheid, naargelang het geval, ofwel haar verplichtingen te verminderen, ofwel de overeenkomst te verbreken of er de uitvoering van op te schorten zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennis en neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

15. Publiciteit

Sesam heeft het recht om gebruik te maken van de referenties van de uitgevoerde evenementen in haar publiciteit, communicatie en marketing, zowel beschrijvend als visueel beeldmateriaal, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe vanwege de opdrachtgever.
Sesam handelt hierbij steeds volgens de richtlijnen GDPR, zoals die van kracht werden op 25 mei 2018, en dit conform de Privacy verklaring van Sesam, zoals die te raadplegen is op de websites van Sesam, op www.sesam.events en www.e-party.be .

16. Vertrouwelijke informatie

Iedere vorm van informatie die werd overgedragen of uitgewisseld tussen Sesam en de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst blijft strikt vertrouwelijk, behalve de informatie die de opdrachtgever zou hebben openbaar gemaakt of de informatie die normaal toegankelijk is voor het publiek alvorens de onderhandelingen werden gestart.

17. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De overeenkomst met in begrip van AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze AV, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd in het gerechtelijk arrondissement waar Sesam haar maatschappelijke zetel heeft.
Indien er een geschil ontstaat, zullen Sesam en de opdrachtgever eerst trachten om een minnelijke oplossing te bereiken alvorens de betwisting bij een rechtbank aanhangig te maken.

Wijziging van bepalingen:

De bepalingen van deze AV kunnen gewijzigd worden door Sesam. Zij zal de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na kennisgeving tien dagen de tijd om deze te aanvaarden of te protesteren. Bij gebrek aan tijdig protest, wordt opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijzigingen.

Ongeldigheid van bepaling:

Indien één of meerdere bedingen van deze AV nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bedingen van deze AV niet aan.
Sesam en de opdrachtgever engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Algemene Verkoopsvoorwaarden Sesam Events Comm. V.

Sesam Events Comm. V. is gevestigd te Westerlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 539963663,  BTW-nummer BE 0539 963 663.

 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sesam Events met betrekking tot de verkoop / koop van tenten of andere materialen en daarbij horende accessoires, hierna te noemen ‘producten’ of ‘product’, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden wordt aanvaard.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling van koper door Sesam Events als verkoper. Sesam Events is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2.2 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sesam Events dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Sesam Events zijn vrijblijvend en Sesam Events behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in (euro’s) (exclusief) BTW en (exclusief) verzendkosten en alle overige van overheidswege opgelegde heffingen of lasten.

 1. Betalingen, verzuim en kosten

4.1 Een aanbetaling van 75 % van het totaalbedrag dient direct te geschieden bij aanvaarding van de offerte, tenzij anders overeengekomen. Enkel na betaling van het voorschot wordt overgegaan tot productie van de producten.

4.2 Het saldo van het koopbedrag dient betaald te worden na levering en aanvaarding van de goederen, conform de wettelijke betaaltermijn volgens de koopvoorwaarden van Sesam Events.

4.3 Het verzuim van één der partijen treedt in nadat de ene partij de nalatige partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en aan deze sommatie binnen de gestelde termijn geen gehoor is gegeven.

4.4 In alle gevallen waarin Sesam Events een ingebrekestelling, een sommatie of een exploot aan koper doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen koper om deze tot nakoming van de koopovereenkomst of tot retournering van het product te dwingen, is koper verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Sesam Events te voldoen.

4.5 Vanaf de dag van verzuim tot aan de dag der algehele betaling, is de koper over het verschuldigde bedrag de wettelijke (samengestelde handels-) rente verschuldigd aan Sesam Events.

4.6 De betaling van de koopprijs en van al hetgeen verder krachtens deze koopovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldatum in wettig Belgisch betaalmiddel –zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening- geschieden, door storting dan wel overschrijving op een door Sesam Events op te geven rekening of contant.

 1. Levering

5.1 De door Sesam Events eventueel opgegeven levertijden zijn bindend. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is (of bijvoorbeeld een fatale termijn wordt overschreden) dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

5.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling van het voorschot en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Sesam Events verschuldigd is, heeft voldaan, zijnde het volledige koopbedrag. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt koper Sesam Events daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering op de hoogte, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van een geconstateerd gebrek.

Er is sprake van een gebrek aan het product als het gezien de staat of gezien een eigenschap niet aan koper het genot kan verschaffen dat koper daarvan bij het aangaan van de koopovereenkomst mocht verwachten.

7.2 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Sesam Events de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Sesam Events geeft geen garantie op de geleverde producten. Aantoonbare fouten in de productie zullen door Sesam Events worden hersteld. Voor ontstane schade als gevolg van gebruik draagt Sesam Events geen verantwoordelijkheid.

7.4 Sesam Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de persoon of de goederen van koper of derden die voortvloeit uit een eigenschap en / of een gebrek van het geleverde product, die hij niet kende of niet behoorde te kennen, bij het aangaan van de koopovereenkomst. Koper vrijwaart Sesam Events voor dergelijke aanspraken.

7.5 Koper is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens koper aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Koper vrijwaart Sesam Events voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door koper aangebrachte voorzieningen en veranderingen.

7.6 In elk geval waarin Sesam Events toch aansprakelijk is voor schade bij koper of bij derden, zal de verplichting van Sesam Events om deze schade te vergoeden beperkt zijn tot het bedrag dat de verzekeraar van Sesam Events ter zake van de aansprakelijkheid en de geleden schade uitkeert, vermeerderd met een eventueel eigen risico van Sesam Events.

7.7 Koper weet dat niet alle tenten die Sesam Events verkoopt brandwerend zijn.

7.8 Koper is op de hoogte van een juist gebruik en onderhoud van het ‘product’.

– Koper weet dat zich in, op, aan of in de directe omgeving van het product geen milieugevaarlijke zaken dienen te bevinden.

– Koper weet dat in of aan de tent geen voorwerpen kunnen worden gehangen die zwaarder zijn dan 5 kilogram.

– Koper weet dat geen hittebronnen geplaatst kunnen worden onder/ in of in de nabijheid van het product. Onder hittebron wordt onder meer, maar niet uitputtend, verstaan: barbecues, terrasverwarmers, flameheaters, kachels, fornuizen en kooktoestellen (ongeacht of deze hout- kolen gestookt worden of elektrisch zijn), fakkels, vuurkorven;

– Koper is er mee bekend voor welke weersomstandigheden het product niet geschikt is en derhalve dan ook niet kan worden gebruikt.

– Koper is ermee bekend dat tenten niet geplaatst kunnen worden op locaties waar boven of in de grond leidingen, kabels, buizen en andere werken aanwezig zijn. In België kan koper hierover informatie inwinnen via Klip of via www.kadaster.be

– Koper weet dat het product slechts kan worden opgezet op een horizontaal geëgaliseerd terrein.

– Koper weet dat door sneeuwval het product kan instorten.

 1. Elektronische communicatie en bewijs

8.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk aankomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Sesam Events, is Sesam Events niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Sesam Events

8.2 De administratie van Sesam Events geldt als volledig bewijs van het bestaan, van de inhoud en van de uitvoering van de overeenkomst tussen koper en Sesam Events.

 1. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sesam Events in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan koper schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sesam Events gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sesam Events kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sesam Events in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sesam Events vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 De overeenkomst met in begrip van AV, wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of met deze AV, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken gevestigd in het gerechtelijk arrondissement waar Sesam haar maatschappelijke zetel heeft.

Opgemaakt te Westerlo, 1 november 2018, laatste versie dd 11 april 2020.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen 1 x per maand een nieuwsbrief, met enkel en alleen interessante onderwerpen, verslagen en weetjes. Je kan op elk moment uitschrijven.

Emailadres